En ny utfordring…..

Er dette kroken på døra for mange sykkelritt  i Norge?

I fjor sommer trådte vegtrafikkloven § 7 b – og forskrift om sykkelritt på veg – i kraft. I den står det at privatpersoner som har bestått opplæring kan trafikkregulere under sykkelritt, i motsetning til tidligere, da det kun var politiet som hadde denne myndigheten.
Dette nå ferdigstilt og sendt til samferdselsesdepartementet, med forslag om ni timers kurs for alle slike vakter.

For TransØsterdalen vil dette få konsekvenser, sjøl om vårt ritt er et terrengritt, er etappene innom flere offentlige veier. Det får konsekvenser både på personell- og økonomisiden. TransØsterdalen går over 3 dager og det stiller store krav til antall funksjonærer. Utfordringene blir både å få folk på kurs, oppfylle kravet om enda flere vakter og etterhvert et økonomisk spørsmål.

Under finner du forskriften.

Forskrift om sykkelritt på veg

  
DatoFOR-2016-06-17-699
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret 
EndrerFOR-2011-04-07-396
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§7b
Kunngjort20.06.2016   kl. 15.15
KorttittelForskrift om sykkelritt på veg
 

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. juni 2016 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 7b.

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å gi god trafikksikkerhet både for syklende som deltar i sykkelritt på veg, samt god trafikksikkerhet og nødvendig framkommelighet for andre trafikanter mens sykkelrittet pågår.

§ 2.Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

a)Sykkelritt: Ethvert arrangement for syklende på veg som helt eller delvis er åpen for alminnelig ferdsel, hvor deltagerne følger en fastlagt rute, og hvor det skilles mellom deltagerne innbyrdes ved hjelp av tidtaking og/eller annen form for rangering, eller hvor det er fastsatt maksimaltid. I tvilstilfelle avgjør vedtaksmyndigheten etter § 4 ved enkeltvedtak om denne forskrift kommer til anvendelse.
b)Løypevakt: Person med trafikalt grunnkurs og fastsatt opplæring, eller person over 18 år med fastsatt opplæring, og med oppgave å informere publikum og ryttere om sykkelrittet og informere om det som er fastsatt etter skiltplanen.
c)Stasjonær vakt: Person over 18 år med fastsatt opplæring og kompetansebevis for trafikkregulering, jf. § 7.
d)Mobil vakt: Person over 25 år med fastsatt opplæring og kompetansebevis for trafikkregulering og bruk av motorsykkel i forbindelse med avvikling av sykkelritt, jf. § 7. Mobil vakt har bare anledning til å regulere trafikk når de står i ro.

§ 3.Regler for sykkelritt

Sykkelritt er forbudt uten tillatelse etter § 4.

Vegtrafikkloven gjelder for deltagere i sykkelritt, vakter, funksjonærer og andre som yter service til deltagere såfremt ikke annet fremkommer i vedtaket, jf. § 4. I vedtak om tillatelse til sykkelritt kan det gis unntak fra bestemmelser i eller gitt i medhold av vegtrafikkloven § 4, § 5 og § 6 i den grad det er forsvarlig og nødvendig. Hver enkelt deltager og andre involverte er i alle tilfeller ansvarlig for at vegtrafikklovens § 3 overholdes.

Ved sykkelritt skal rittarrangøren stille ledsagerbiler som varsler med blinkende gult lys til alle sider, i det antall regionvegkontoret og/eller politiet finner det nødvendig. Ledsagerbil i front skal være utstyrt med skilt på taket med teksten «SYKKELRITT PÅGÅR». Skilt tildekkes eller demonteres når det ikke er i bruk. Annen form for varsling på kjøretøy er forbudt, herunder bruk av nødsignallys under kjøring.

§ 4.Vedtaksmyndighet

Regionvegkontoret er vedtaksmyndighet for tillatelse til sykkelritt.

Regionvegkontoret innhenter uttalelse fra politiet om sykkelrittet før det fattes vedtak. Politiet beslutter om vakter etter § 2 bokstav c) og d) kan benyttes til trafikkregulering, herunder antall og plassering. Politiet beslutter også eventuell bruk av polititjenestemenn.

Vegdirektoratet er klageinstans for regionvegkontorets vedtak.

§ 5.Søknad mv.

Søknad som nevnt i § 4, skal fremmes senest 4 måneder før konkurransen. Søknad innkommet etter fristen, behandles bare i den utstrekning saken likevel kan gis en betryggende vurdering.

Skal sykkelritt foregå innenfor en region, sendes søknad til regionvegkontoret. Ved sykkelritt som går gjennom flere regioner, skal søknad sendes til hvert regionvegkontor som behandler søknaden for sin region. Gjenpart av søknad sendes til alle berørte politidistrikt.

Søknaden skal inneholde:

a)navn og adresse på rittarrangør samt navn, adresse og mobiltelefonnummer til rittleder og vaktsjef
b)opplysning om sykkelrittets art og tidsrom for gjennomføringen
c)beskrivelse av strekningen og start- og målområde med vedlagt kart og forslag til skiltplan
d)opplysning om beregnet antall startende, startmåte, startmellomrom mellom deltakerne og eventuelle puljestørrelser
e)risikovurdering for aktuelle faremomenter for ryttere, vakter og andre trafikanter
f)beskrive ulemper for særskilt berørte i nabolaget langs rittet, samt ulemper for nødetater og kollektivtrafikk i området
g)opplysninger om veger eller deler av veger som ønskes stengt og til hvilke tider dette er ønskelig
h)forslag til særskilte trafikkreguleringer og trafikksikkerhetstiltak
i)opplysning om områder som skal reserveres for parkering og publikum og hvordan disse områdene kommer til å avsperres og bevoktes
j)skriftlig tillatelse fra alle vegholdere og eiendomsbesittere om eventuell stenging av veg
k)oversikt over ønsket bruk av godkjente vakter og/eller polititjenestemenn, med plassering
l)eventuelt begrunnet behov for unntak fra vegtrafikkloven § 4, § 5 og § 6.

Regionvegkontoret kan kreve nærmere opplysninger og kan sette de vilkår for konkurransen som tjener hensynet til sikkerhet, miljø og trafikkavvikling.

§ 6.Vakthold

Rittarrangøren skal sette ut vakter i det antall og med den plassering som framgår av vedtaket. Vaktene må ikke være slik antrukket at de kan forveksles med polititjenestemenn, men likevel slik at antrekket skiller dem ut fra andre trafikanter. Stasjonære og mobile vakter skal bære synlig kompetansebevis.

Navneliste med opplysninger om stasjonære og mobile vakter skal være innsendt regionvegkontoret senest før rittstart.

Vaktene står under rittarrangørens ledelse.

§ 7.Opplæring for vakter

Vakter skal ha opplæring i henhold til fastsatt plan godkjent av Vegdirektoratet. Opplæringen skal omfatte trafikkforståelse for alle vakter for å ivareta trafikksikkerheten.

Opplæringen skal omfatte trafikkregulering for mobile og stasjonære vakter, og tilegnelse av nødvendige kjøreferdigheter for mobile vakter under sykkelritt. Etter gjennomført opplæring og bestått prøve utsteder regionvegkontoret kompetansebevis som er gyldig i 5 år. Det betales et gebyr for kompetansebeviset.

Kursarrangør som tilbyr opplæring for mobil og stasjonær vakter etter denne forskrift skal være godkjent av regionvegkontoret. Godkjenning gis for 3 år.

Regionvegkontoret fører tilsyn med kursarrangør.

§ 8.Vegoppmerking

Oppmerking på eller ved offentlig veg for start, innkomst eller andre formål, kan utføres bare når og på den måte søknadsmyndighetene tillater det. Eventuell oppmerking skal fjernes når konkurransen er avviklet på vedkommende sted. Blir dette ikke etterkommet, kan oppmerkingen fjernes for rittarrangørens regning.

§ 9.Rittarrangørens ansvar

Rittarrangøren skal i god tid og senest to uker før arrangementet bekjentgjøre arrangementet og eventuelle trafikale konsekvenser for eiendomsbesittere og andre særskilt berørte av arrangementet.

Rittarrangøren har ansvar for trafikksikkerheten og skal informere deltakere og vakter om vilkårene for sykkelrittet.

Rittarrangøren er ansvarlig for at utstyr som brukes under rittet er trafikksikkert.

I forkant av hvert sykkelritt skal alle vaktene ha gjennomgått sine oppgaver for rittet.

§ 10.Tilbakekall av kompetansebevis

Regionvegkontoret kan tilbakekalle kompetansebevis dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede.

Før det fattes vedtak om tilbakekall av godkjenning skal det gis skriftlig advarsel eller pålegg om retting. Skriftlig advarsel eller pålegg om retting kan likevel unnlates når særlig alvorlig forhold gjør seg gjeldende.

§ 11.Overgangsbestemmelser

Sykkelritt etter denne forskrift kan avholdes i 2016 uten slik opplæring som denne forskriften krever. Rittarrangøren er ansvarlig for at vakter som benyttes har nødvendig kunnskap og ferdigheter.

Vedtak om tillatelse til sykkelritt etter forskrift 7. april 2011 nr. 396 om sykkelritt på veg er fortsatt gyldig.

§ 12.Ikrafttreden mv.

Denne forskrift trer i kraft 17. juni 2016. Samtidig oppheves forskrift 7. april 2011 nr. 396 om sykkelritt på veg.